Zkouška

30.10.2013 08:47

V sobotu 26.10. složil Baldy IPO3